Småland Vel

Frosta

Møtereferater


Referat fra årsmøte i Småland Vel 2017 på Ankeret 21.04.17 kl 19.00


21 oppmøtte


•Godkjenning av innkalling og saksliste til årsmøte. OK


•Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll.

Møteleder: Geir Inge Haugen. Sekretær: Emmy Solberg-Sydow

Protokoll: Britt-Ida Wilhelmsen og Knut Wollan


•Årsberetning.

Geir Inge leser årsberetning


•Regnskap.

Regnskapet er ikke ferdig pga datakrasj så alt må føres på nytt.


Geir Inge har to forslag:

1.Det er opp til styret å godkjenne etter at revisor har revidert

2.Ekstraordinært årsmøte når regnskapet er revidert.

Forslag nr 1 blir vedtatt med tillegg (foreslått av Siri Fjeldseth): Alle som er til stede får tilsendt regnskapet for gjennomlesing når revisor har godkjent. Det sendes rundt et papir så alle får skrevet seg på.

De som skal ha tilsendt regnskap er: Bjørn Baardsen, Britt-Ida Wilhelmsen, Bodil Bremnes, Kari Bremnes, Arne Auren, Knut Wollan, Brit og Kåre Riseth, Bjørn Bakken, Ruth og Sverre Fjæran, Jarle og Audhild Bakken, Marie Jacobsen, Britt Aass, Einar Johnsen, Siri og Jan Fjeldseth, Geir Inge Haugen og Signe Seem, Emmy Solberg-Sydow.


•Kontingent.

Kontingenten har vært uforandret i ca 10 år. Styret ønsker å justere prisene fra og med 2018:

Nå2018

Familie 200300

Enslig/pensjonistpar 100200

Enslig pensjonist50100


Enstemmig vedtatt.


•Kaffesalg (priser/åpningstid).

Skal vi øke prisene? Enstemmig vedtatt, og det nye styret fastsetter nye priser.

Styret ønsker å utsette oppstart etter jul til 1.03 fom 2018. Enstemmig vedtatt

Britt Aass spør om det er vurdert å ha åpent i to timer hele året i stedet for tre timer i en lengre periode. Det forklares at omsetninga er stor på sommeren og det kommer ofte folk i to bolker, noen kl 12 og noen ca 14. Det blir derimot vedtatt å ha langåpningssesongen noe kortere, kun juni, juli og august.


•Informasjon (Hva skjer i 2017).

Ryddeaksjon i fjæra først i mai. Vedtatt. Det nye styret arrangerer. De får brosjyre av Emmy fra i fjor for eventuelt å ta kontakt med de samme aktørene.


Tone ned aktiviteten. Styret foreslår å tone ned aktiviteten litt, da det har vært store belastninger på enkelte de senere årene.


Noen små dugnader vil det bli.


Bruke grillhuset mer aktivt som sosialt treffpunkt i 2017. Det foreslås å arrengere sosiale samlinger i forbindelse med grillhuset.


Familiedag

Bestemmes av nytt styre

Medlemsfest (20 års jubileum)


Festival 2017: Vi er forespurt av Eventgruppen/Tronar som ønsker å holde festival på området i 2017, Frosta Fjordfestival. I år vil det bli kun 1 dag, 22.07.17. De ønsker da å leie Ankeret samt området. Ønsker hjelp til rigging, og det vil bli betalt til den foreninga vi ønsker. Geir Inge foreslår at vi krever forskuddsbetaling av leieinntektene, da det har til dels vært vanskelig å få inn i ettertid.

I 2017 er det planlagt festival over 3 dager, da ønsker de også å leie Pakkhuset. Leiepris festival avgjøres av det nye styret.


•Pakkhuset og veien videre.

Styret har satt opp Geir Inge Haugen og Einar Johnsen i en «Pakkhusgruppe».

Søke midler og organisere dugnader/fremdrift i samråd med styret og innkalt kompetanse.


Takkonto døpes om til pakkhuskonto. Loddsalget går fortsatt inn på den kontoen.


Styret foreslår en oppstart av kronerulling for videre arbeid med yttervegger, vinduer etc.


Vi har stort sett materialer for gangbane mellom Pakkhus og Cooplager, samt rekkverk på terasse, dette fullføres. Mulig beising av terasse.


Det nye styret bør ta et medlemsmøte vedrørende fremdrift av Pakkhuset.


•Innkomne saker.

Det er ingen innkomne saker.•Valg.


Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt, men det ble endret fra to til et år på det ene styremedlemmet, dette fordi at ikke så mange skal skiftes i en gang.


Leder:Ole Jørgen Hopmo1 år


Styremedlemmer:

Einar Johnsen1 år

Knut Wollan2 år

Bjørn Bakken2 år

Stig Morten Skjæran1 år igjen


Vara begge 1 år:

Britt- Ida Wilhelmsen

Anne Oldervik


Valgkomité:

Guro Lerstøl Hopmo 1 år

Britt Aass2 år

Kåre Riseth3 årRef: Emmy Solberg-Sydow
Referat fra Årsmøte i Småland Vel 2016 15.04.16 på Ankeret


Leder Geir Inge Haugen ønsker velkommen.


1.Valg av møteleder og sekretær: Geir Inge Haugen og Emmy Anita Solberg-Sydow.

To til å skrive under protokoll: Narve Altern og Mildrid Jørstad.

2.Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent.

3.Geir Inge leser årsberetning: Godkjent.

4.Regnskap: Toya leser opp tall fra regnskapet. Noen bilag mangler, blir etterspurt. Overskudd kr 32.835, med manglende bilag blir det ca kr 4000 bedre resultat. Kaffesalgspriser må vurderes pga nedgang på nettoinntekt. Regnskap godkjent.

5.Aktiviteter: Medlemskontingent skal være uforandret – enighet.

Styret legger frem forslag om juletretenning og grøtsalg samme dag pga mangel på folk som kan stille opp. Delte meninger, men det er enighet om at styret får avgjøre det.

Signe Seem foreslår at styret oppretter komitéer blant medlemmer for diverse aktiviteter. Det fremmes ønske om at det skiftes oftere folk til kaffesalget.

Familiedag er bestemt til 23. juli fra 13-18. Tema? Forslag om leiker fra gammelt av, som strikkhopping, basse, paradis ol. Starter dagen med aktiviteter som er brukt før. Geir Inge tar kontakt med lensmann om olabil.løp - haster sånn at barna kan komme i gang med bygging.

Det har kommet forespørsel fra «Hold Midt-Norge rent», aksjon for å holde fjæra rein. Det foretas trekning på gevinst på kr 10.000 blant de som deltar. Renovasjonsbedriften henter sekker på avtalt dag. Dette skal foregå mellom 1. og 15. mai. Enighet om 21. mai som strandryddingsdag. Kan vi få fjerna tang? Snakk med Ole Martin eller Kåre. Helt ut til Kransarvika?

Vi må ha dugnader: Ankeret må males utvendig og benker pusses opp. Grillhuset: Det bør monteres fastbenker langs veggene innvendig, må være plass til rullestol.

Det stilles spørsmål om handicapinngangen på Ankeret – er den glemt?. Geir Inge svarer at det er kommet forslag på en enklere løsning som skal vurderes.

6.Pakkhuset: Snekker kan starte 15. august og trenger ca 14 dager. Mur i øvre hjørne må ordnes i forkant. Arbeidskostnaden på taket ligger på ca 110.000. Tilbud på arbeid pluss materialer for 2 år siden lå på 254.000. Det må vi regne med har økt en del. Hvis vi tar noe dugnadsarbeid, rive takplater, rydde og være håndtlangere for snekker, kan vi få ned prisen en del mener Geir Inge. Huset kan leies ut frem til vi starter på mur/inngang. Taket er så dårlig at vann går ned i veggene. Hva er prisen ved dugnad? Det foreslås timing i stedet for fastpris. Anbud eller timing? Andre tilbud fra tidligere forespurte lå på ca 50.000 mer. Vi må regne med en prisstigning fra 2014. Kan vi bruke mer penger? Vi har ca 240.000 på tak-kontoen. 14 dagers dugnadsarbeid – hvor mange trenger vi til enhver tid? Send beskjed til medlemmer, hvor mange kan og når? Forslag fra Narve Altern. Kan snekker gi en maxpris? – Pris fra 2014 pluss pris-stigning? Snekker kjøper material, og vi er forpliktet til å kjøpe fra Coop i forbindelse med avtale om Pakkhuset. Heng opp dugnadsliste på Ankeret, og annonser på hjemmesida. Taket må på plass! Det er viktig at vi får en oversikt over hvor mye vi vinner på å ha dugnad. Geir Inge spør snekker om han kan spesifisere materialer, fleksibel arbeidstid og fast arbeidstid.

7.Innkomne saker: Ingen.

8.Valg

Leder: Geir Inge Haugen 1 år

Kasserer: Ole Jørgen Hopmo2 år

Styremedlem: Siri Fjeldsethikke på valg

Styremedlem: Stig Morten Skjæran2 år

Styremedlem: Emmy A Solberg-Sydowikke på valg

Vara:

Lise Pettersen1 år

Einar Johnsen1 år


Valgkomité

Britt Aass, Guro Lerstøl Hopmo, Kåre Riseth


Referat: Emmy A Solberg-SydowReferat fra årsmøtet 17.04.15 Småland Vel


Sted:Ankeret, Småland


Saker:


1. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å skrive under protokoll

Møteleder: Geir Inge Haugen

Sekretær: Emmy Anita Sydow

To til å underskrive protokoll: Knut Vollan og Guro Lerstøl Hopmo


2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent


3. Årsberetning

Geir Inge leser opp – godkjent.


4. Regnskap 2014

Ole Jørgen Hopmo leser opp og kommenterer diverse poster i regnskapet – godkjent

Ole Jørgen leser opp revisjonsberetning, og foreløpig regnskap på Grillhuset.


5. Informasjon (Hva har skjedd i 2014 og hva skjer i 2015)

Thorbjørn Aass:

Hva kan søkes på av midler 2015? Geir Inge kommer tilbake til dette.

Fotballbanen er borte (pløyd opp av grunneier). Hva kan vi gjøres for å erstatte den? Hva med å undersøke om muligheter for ballbinge? Diskusjon ballbinge/fotballbane.

Området mellom moloen og slipen kan brukes til fotballbane, ballbinge med mere mener Geir Inge. Det blir opplyst om at i Småland er det 30 – 40 barn under konfirmasjonsalder, så behovet er der. Kan tilskudd fåes på nytt, da det er lenge siden sist det var søkt? Jarle Bakken orienterer litt om forrige gang området ble opparbeidet.


Geir Inge orienterer: Familiedagen gikk strålende, mye folk, men den påfølgende festen ble ikke noen suksess. Styret har defor bestemt at kaifesten legges ned. Familiedagen består, med eventuelt forlenget kveld med sjørøverfest for hele familien. Det er et ønske om at flest mulig kommer utkledd som sjørøvere ;) Kvelden er på planleggingsstadiet.


Det har vært to jordskiftesaker. Årsaken er at både velforeningen og andre må hver gang kontakte flere instanser for å få underskrifter hvis noe skal gjøres.

Fellesfjæra: Hva er det? Privatpersoner og lag har rettingheter i forhold til naust og andre bygninger. Ellers ble det gått opp grunneierkart, grensemerker er satt opp. Kystverket er grunneier på utsiden.


Det er blitt søkt om midler i kulturminnefondet for pakkhuset, men midlene var allerede fordelt. I hovedsak var det gamle jernbanestasjoner som fikk denne gangen, men det er stor interesse for bygninger ved sjøen.


Vi har fått prisoverslag på skifte av tak og rette opp vegg på pakkhuset – kr. 250.000,- Det vurderes å gjøre en del selv.

Alternativ 1: Snekker tar alt

Alternativ 2: Noe tas på dugnad, men det kreves en snekkerkyndig person til å ha overoppsynet. Det innkalles til medlemsmøte i tilfelle dette alternativet.


Kontingenten blir uforandret, den er lav, men samtidig går foreningen med stort overskudd.


Forslag til aktiviteter: Rekeaften mai/juni med bindende påmelding pga mat. Forslag om å delegere ut ansvaret for denne festen til medlemmer.

Undersøkes om «ambulerende» skjenkeløyve.


Medlemsfesten er satt til 22. august


Styret har vært på møte med kommunen: Satte opp ønsker vedrørende kommunens plan for 2014 – 2020:

Vedlikehold på eksisterende anlegg – Satte opp pakkhuset med 2 mill. Ren støtte 1,3 mill? Kommunen har et visst antall anlegg som har fått tippemidler tidligere som de er opptatt av å støtte.


Dugnad:

19.april: Rydde i fjæra, male benker (blåe skal på Pakkhuset og trehvite utenfor Ankeret.

26.april: Få inn glass på terasse – ønsker snekkerkyndig.

Flere dugnader vil bli annonsert på hjemmesida og med plakater.


17.mai arrangeres som vanlig med pynting av pakkhuset og kurvfest.


Velforeningen ble spurt av kommunen om velforeningen ville skrive noe om regulering i området:

Sopptomta: Hva vil Frosta Kommune gjøre med den? Smal og dårlig vei forbi i forhold til økt trafikk.

Overflatevann?

Kloakknett? Vargåsen er koblet på i den senere tid. Er det dimmensjonert godt nok i forhold til det og alle andre nybygg?

Hva blir gjort med kontainere ved havna? Dårlig løsning nå, lukt m.m.

Den gamle smålandsbakken brukes for mye. Hvem har ansvar for oppgradering, utbygger eller kommune?

Det vil komme en egen høringsrunde i kommunen vedrørende reguleringer.


6. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.


7. Valg

Thorbjørn Aass leser opp valgkomitéens instilling:


Leder: Geir Inge Haugen, gjenvalg 1 år

Nestleder: Lise Gjørstad, ikke på valg


Styremedlemmer:

Stig Morten Skjæran, ikke på valg

Siri Fjeldseth, gjenvalg 2 år

Emmy Anita Sydow, ny 2 år


Varamedlemmer:

Ole Jørgen Hopmo, gjenvalg 1 år

Lise Pettersen, gjenvalg 1 år


Valgkomité:

Leder: Britt Aass

Medlemmer: Guro Hopmo og Thorbjørn Aass